Home » धर्म » व्रत-त्योहार » Archive by category "स्तोत्रम"
 • शिव तांडव स्तोत्रम् – (Shiv Tandav Stotram)

  शिव तांडव स्तोत्रम् – Shiv Tandav Stotram जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थलेगलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयंचकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥ जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरीविलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावकेकिशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥ धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदिक्वचिद्दिगम्बरे(क्वचिच्चिदम्बरे)...
 • राम रक्षा स्तोत्रम् (Rama Raksha Stotram)

  राम रक्षा स्तोत्रम् – Rama Raksha Stotram श्रीरामरक्षास्तोत्रम् श्रीगणेशायनम:।अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य।बुधकौशिक ऋषि:।श्रीसीतारामचन्द्रो देवता।अनुष्टुप् छन्द:।सीता शक्ति:।श्रीमद्‌हनुमान् कीलकम्।श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग:॥ अथ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्‌मासनस्थं।पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं...
 • शिव रामाष्टकम स्तोत्रम (Shiva Ramashtakam Stotram)

  शिव रामाष्टकम स्तोत्रम – Shiva Ramashtakam Stotram ॥ श्री शिवरामाष्टकस्तोत्रम् ॥ शिवहरे शिवराम सखे प्रभो, त्रिविधताप-निवारण हे विभो।अज जनेश्वर यादव पाहि मां, शिव हरे विजयं...
 • अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम् (Ashtalakshmi Stotram)

  अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम् – Ashtalakshmi Stotram ॥ आदिलक्ष्मि ॥ सुमनस वन्दि‍त सुन्दरि माधवि,चन्द्र सहो‍दरि हेममयेमुनिगण‍मण्डित मोक्षप्रदायनि,मञ्जुळ‍‍भाषिणि वेदनुते।पङ्क‍जवासिनि देवसुपूजित,सद्गुण वर्षिणि शान्ति‍युतेजय जय हे मधु‍सूदन कामिनि,आदि‍लक्ष्मि सदा पालय...
 • श्री हयग्रीव स्तोत्रम् (Sri Hayagriva Stotram)

  श्री हयग्रीव स्तोत्रम् (Sri Hayagriva Stotram) ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिंआधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ १ ॥ स्वतस्सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभू भृत्प्रतिभटंसुधासध्रीचीभिर्द्युतिभिरवदातत्रिभुवनंअनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहित हेषाहलहलंहताशेषावद्यं हयवदनमीडेमहिमहः ॥ २ ॥ समाहारस्साम्नां प्रतिपदमृचां धाम...